EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Curs EXPERT ACHIZITII PUBLICE
Cod COR: 214946
Durata: 32 ore
Nivelul de studii: Superioare
Tip de program: Specializare
Tipul de certificat obținut: Certificat de absolvire

Preț: Cerere ofertă

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Cursul prezintă noţiuni fundamentale ale achizitiilor publice care permit participanţilor să înţeleagă organizarea şi funcţionarea sistemului achizitiilor publice în conformitate cu metodologiile consacrate.

Cursul are un pronunțat caracter practic-aplicativ astfel încat nu veți fi un simplu posesor de diplomă! Metoda de pregătire se axeaza pe interactivitate, urmărind dezvoltarea cunoștințelor și abilităților fiecărui cursant.

În timpul cursului se are în vedere abordarea următoarelor teme:

 • Tipuri de contracte de achizitii publice;
 • Autoritati contractante, domeniile de aplicare si exceptii;
 • Calendarul achizitiilor publice si programul anual de achizitii publice;
 • Estimarea valorii contractelor de achizitii publice;
 • Caietul de sarcini si termene de solicitare a clarificarilor;
 • Reguli de participare la procedura de atribuire;
 • Publicarea anunturilor: de intentie, de participare si de atribuire;
 • Reguli speciale de transparenta, de comunicare si transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese;
 • Licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv; negocierea cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
 • Cererea de oferta;
 • Concursul de solutii;
 • Sistemul electronic de achizitii publice (site-ul www.e-licitatie.ro );
 • Atribuirea contractelor de achizitii publice, oferte alternative, subcontractanti;
 • Criterii de calificare si selectie: situatia financiara a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica, standarde de asigurare a calitatii, criteriul de atribuire a contractelor de achizitii publice;
 • Stabilirea ofertei castigatoare si informarea candidatilor;
 • Incheierea contractelor de achizitie publica;
 • Anularea aplicarii procedurii de atribuire;
 • Contractele de concesiune si contractele sectoriale in activitati relevante;
 • Solutionarea contestatiilor;
 • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cai de atac impotriva deciziilor C.N.S.C.;
 • Solutionarea litigiilor in instanta;
 • Contraventii si sanctiuni;